10 Tips PHP BEST HAY không phải ai cũng biết

ECShop Lab4 năm trước769 lượt xem

Chào các bạn, đang khi lang thang trên vài blog công nghệ thì mình có đọc được bài viết gồm các tips khá hay về PHP, mình muốn share lại cho mọi người để cùng học hỏi nhé

1. Tạo process chạy trong background

Trong quá trình code, sẽ có nhiều lúc bạn cần những xử lý trong background để gửi mail hay chạy batch, hay đơn giản là xử lý database, ... hãy sử dụng hàm exec như dưới đây:

exec(sprintf("%s > %s 2>&1 & echo $! >> %s", $cmd, $outputfile, $pidfile));

=> Lệnh này sẽ chạy lệnh $cmd và output ra biến $outputfile, sau đó ghi id quá trình vào $pidfile.

2. Xóa toàn bộ folder và nội dung trong folder

Cũng đơn giản thôi nhưng nếu được hãy lưu nó lại 1 nơi nào đó để sử dụng nhanh nhé ????

$dir = 'folder_path'; // ex: '../uploads/media/1
if (is_dir($dir)) {
    array_map('unlink', glob($dir . '/*'));
    rmdir($dir);
}

3. Ghi log error debug ra file

Chắc hẳn đôi khi bạn sẽ cần ghi log ra file để debug code đúng không? đoạn code ngắn dưới đây sẽ giúp bạn log time và lỗi ra file cho bạn ????

function cloud_error_log($errordata) {
    $filePath = 'file/path/errorLogFile.txt';
    $handle = fopen($filePath, 'a+');
    $logtext = "******************" . date('d-m-Y h:i:s') . "******************\n\n";
    $logtext .= print_r($errordata, true);
    $logtext .= "\n\n**********************************************************\n\n";
    $errorlog = fwrite($handle, $logtext);
    fclose($handle);
    chmod($filePath, 0777);
    return true;
}

cloud_error_log('Error'); // Error: text, array, ...


Kết quả:

******************03-02-2020 10:46:26******************

Error

**********************************************************


4. Lấy danh sách ngày từ tên ngày của năm và tháng

Liên quan đến ngày tháng, dưới đây là hàm để lấy mảng các ngày trong tháng, theo tên của thứ:

function getMonthDatefromDay($month, $year, $searchdayname)
{
    $start_date = "01-" . $month . "-" . $year;
    $start_time = strtotime($start_date);
    $end_time = strtotime("+1 month", $start_time);
    for ($i = $start_time; $i < $end_time; $i += 86400) {
        if (strtolower(date('D', $i)) == $searchdayname)
            $list[] = date('Y-m-d', $i);
    }
    return $list;
}

echo "<pre>";
var_dump(self::getMonthDatefromDay('02', '2020', 'mon'));
die();


Kết quả:

array(4) {
  [0]=>
  string(10) "2020-02-03"
  [1]=>
  string(10) "2020-02-10"
  [2]=>
  string(10) "2020-02-17"
  [3]=>
  string(10) "2020-02-24"
}

5. Mã hóa và giải mã password (Encrypt, Decrypt)

Trong project của bạn 1 chức năng rất cần thiết đó là mã hóa và giải mã password của người dùng hoặc bất kỳ 1 mã số nào đó cần mã hóa đúng không?

Đoạn code dưới đây sử dụng hàm openssl_encrypt() và openssl_decrypt() của PHP để xử lý:

function encrypt_decrypt($string, $action = 'encrypt')
{
    $encrypt_method = "AES-256-CBC";
    $secret_key = 'AA74CDCC2BBRT935136HH7B63C27'; // user define private key
    $secret_iv = '5fgf5HJ5g27'; // user define secret key
    $key = hash('sha256', $secret_key);
    $iv = substr(hash('sha256', $secret_iv), 0, 16); // sha256 is hash_hmac_algo
    if ($action == 'encrypt') {
        $output = openssl_encrypt($string, $encrypt_method, $key, 0, $iv);
        $output = base64_encode($output);
    } else if ($action == 'decrypt') {
        $output = openssl_decrypt(base64_decode($string), $encrypt_method, $key, 0, $iv);
    }
    return $output;
}

echo "Your Encrypted password is => ". $pwd = encrypt_decrypt('spaceo', 'encrypt');
echo '<br/>';
echo "Your Decrypted password is => ". encrypt_decrypt($pwd, 'decrypt');

Kết quả:

Your Encrypted password is => VVlsNjJuSXppU0dCbDlKUGh2MGR6UT09
Your Decrypted password is => abc123

6. Create random Unique Key

Một hàm khá là ngắn gọn nhưng lại rất hay cho các bạn cần để tạo 1 unique key.

echo md5(uniqid(time()));

Tuy ngắn gọn nhưng không mấy bạn biết để sử dụng đâu ????

7. Hiển thị số cùng suffix

Bạn vẫn thường thấy facebook có tính năng hiển thị count list users ex: 10K đúng không? đây là một hàm nhỏ để xử lý thêm suffix vào sau một số:

function formatWithSuffix($input)
{
    $suffixes = array('', 'K', 'M', 'B', 'T');
    $suffixIndex = 0;
    while(abs($input) >= 1000 && $suffixIndex < sizeof($suffixes)) {
        $suffixIndex++;
        $input /= 1000;
    }
    return ($input > 0 ? floor($input * 1000) / 1000 : ceil($input * 1000) / 1000). $suffixes[$suffixIndex];
}
echo formatWithSuffix('10000');
echo formatWithSuffix('10000000');

Kết quả:

10K
10M

8. Multiple array sorting

Trong khi code nếu có nhiều array cần sort bạn có thể dùng hàm array_multisort() có sẵn của PHP để code hay hơn nhé:

$data = array(['id'=>1,'name'=>"sameer"],['id'=>2,'name'=>"yagnesh"],['id'=>3,'name'=>"chirag"]);
foreach ($data as $key => $row) {
    $id[$key] = $row['id'];
    $name[$key] = $row['name'];
}
array_multisort($id, SORT_DESC, $name, SORT_ASC, $data);
echo "<pre>";
var_dump($id);

echo "<pre>";
var_dump($name);

Kết quả:

array(3) {
  [0]=> int(3)
  [1]=> int(2)
  [2]=> int(1)
}

array(3) {
  [0]=> string(6) "chirag"
  [1]=> string(7) "yagnesh"
  [2]=> string(6) "sameer"
}

9. Lấy kích thước tệp tin từ URL hoặc file

Hàm filesize() của PHP cho phép bạn lấy kích thước của file để bạn có thể check được file nặng hay nhẹ để đưa ra hướng xử lý data cho phù hợp:

echo filesize("test.txt");

Lưu ý: Vì kiểu int() của PHP đã được ký và nhiều nền tảng sử dụng số nguyên 32 bit, một số hàm hệ thống file có thể trả về kết quả không mong muốn cho các tệp lớn hơn 2GB.

10. Tip nhỏ

Không bao giờ sử dụng

for($i=0; $i<count($arrayName); $i++){…} 

mà nên sử dụng:

$cnt = count($arrayName); 
for($i=0; $i<$cnt; $i++){…}

Trong ví dụ trên, phương thức đầu tiên sẽ gọi hàm đếm trên mỗi lần lặp cho vòng lặp, trong khi ở lần lặp thứ hai, hàm đếm chỉ được gọi một lần.

=> Nếu array cần count càng lớn thì thời gian chạy sẽ giảm đáng kể đấy.

Tham khảo
https://www.spaceotechnologies.com/advanced-php-tips-php-developers/
https://www.php.net/manual/en/function.array-multisort.php
https://stackoverflow.com/a/45966
https://www.php.net/manual/en/function.filesize.php
Kết
Hy vọng những tips trên sẽ 1 phần nào giúp đỡ các bạn trong khi làm việc cùng PHP, hãy lưu lại nó ở 1 nơi nào đó nhé.

Nguồn: viblo.asia