Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh SSH

ECShop Lab3 năm trước1337 lượt xem

Bạn đang sử dụng VPS Cloud nhưng không được trang bị các trình quản lý trực quan như CPanel, DirectAdmin, Vesta ...Vậy làm sao để Backup và Restore MySQL Database trong trường hợp này. Theo dõi bài viết sau nhé.

Mách bạn: Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh SSH terminal khi sử dụng VPS mà gặp phải Database có dung lượng lớn thì nó rất là hiệu quả, nhanh gọn và an toàn.

Backup MySQL Database Bằng Lệnh qua SSH 

Sử dụng lệnh mysqldump

mysqldump --opt -u [uname] -p [dbname] > [backupdb.sql]

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupdb.sql]: Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ sử dụng lệnh mysqldump

mysqldump -u root -p admin > backupdb.sql

Backup database đồng thời nén gzip

mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupdb.sql.gz]

Restore Khôi Phục MySQL Database Bằng Lệnh qua SSH

Sử dụng lệnh mysql

mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupdb.sql]

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupdb.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ:

mysql -u root -p admin < backupdb.sql

Phục hồi database được nén

gunzip < [backupdb.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]

Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupdb.sql]

Kết Luận

Với phương thức Backup này bạn có thể tự sao lưu lập cron backup tự động Database để dự phòng rồi nhé.