Tạo và deploy ứng dụng React App lên Github

ECShop Lab2 năm trước3818 lượt xem

Bài viết hướng dẫn bạn cách tạo và deploy ứng dụng React lên Github một cách cụ thể và nhanh chóng

Chuẩn bị môi trường cho dự án

Để thực hiện được như trong bài viết này bạn phải cài đặt môi trường làm việc cho dự án

- Cài đặt NodeJs

-  Git cho Windows

- Visual Studio Code để quản lí code dự án

Tạo ứng dụng React sử dụng

- Bạn tạo một thư mục ReactApp rồi kéo thả vào workspace của Visual Studio Code

- Tiếp theo, bạn mở Terminal trên Visual Studio Code bằng cách chọn View \ Terminal

Đến đây, bạn đã có thể sử dụng câu lệnh ngay trên Visual Studio Code.

Khởi tạo project

Tại Terminal Bạn sử dụng câu lệnh sau để tạo mới một project create-react-app:

$ npx create-react-app app-name

Trong đó, app-name là tên project mà bạn muốn đặt. 

Để xem nó hoạt động như nào, bạn các chạy lệnh sau:

# Di chuyển đến vị trí bên trong thư mục chứa project
$ cd app-name

# Tạo server
$ npm start

Deploy ứng dụng React lên Github Pages

Có 5 bước để deploy ứng dụng React lên Github Pages như sau:

 Bước 1:Tạo Github repository trên Github, giả sử đường dẫn của dự án là:

https://github.com/nhannn87dn/app-name.git

Bước 2:Đồng bộ ứng dụng React ở local lên Github repository thông qua các câu lệnh sau:

# Tạo mới git repository
$ git init

# Thêm tất cả các file vào git
$ git add .

# Commit sự thay đổi
$ git commit -m 'initial commit'

# Add remote đến Github repository mà bạn đã tạo
$ git remote add origin https://github.com/nhannn87dn/app-name.git

# Push các file lên Github
$ git push origin -u master

 Bước 3:Cài đặt gh-pages sử dụng npm:

$ npm install --save gh-pages

Bước 4:Cập nhật file package.json:

package.json
{
  "name": "app-name",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
 "homepage": "https://nhannn87dn.github.io/app-name/", 
  "dependencies": {
    "gh-pages": "^2.0.1",
    "react": "^16.4.2",
    "react-dom": "^16.4.2",
    "react-scripts": "1.1.5"
  },
  "scripts": {
    "predeploy": "npm run build", 
    "deploy": "gh-pages -d build", 

    "start": "react-scripts start",
    "build": "react-scripts build",
    "test": "react-scripts test --env=jsdom",
    "eject": "react-scripts eject"
  }
}

Trong đó:

homepage:Là địa chỉ của ứng dụng sau khi được deploy, có dạng:

https://[your-user-name].github.io/[your-repo-name]/
predeploy: định nghĩa câu lệnh để build ứng dụng trước khi deploy.
deploy:định nghĩa câu lệnh để deploy ứng dụng.

 Bước 5:Chạy câu lệnh sau để deploy ứng dụng:

$ npm run deploy

Sau khi deploy ứng dụng React thành công, bạn cần chờ một vài phút, rồi truy cập vào địa chỉ đã định nghĩa ở phần homepage trên để kiểm tra thành quả của mình, ví dụ:

https://nhannn87dn.github.io/app-name/

Lời kết

Trên đây là những bước cơ bản để tạo và deploy ứng dụng React lên Github Pages với create-react-app mà mình đã thực hiện thành công